Strona Główna Strona Główna
Informacje ogólne
 

PODSTAWY PRAWNE ZASAD POWOŁYWANIA ORAZ PRZEBIEGU

 

ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

 

 

 

KRYTERIA NABORU

 

Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

 

 

 

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 

- korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:

 

a) oficerów młodszych,

 

b) oficerów starszych,

 

c) generałów i admirałów;

 

 

 

- korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:

 

a) podoficerów młodszych,

 

b) podoficerów,

 

c) podoficerów starszych;

 

 

 

- korpus szeregowych zawodowych.

 

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 

·      do służby stałej – na czas nieokreślony;

 

·      do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie.

 

 

 

 

 

Żołnierzem zawodowym może być osoba:

 

w korpusie oficerów zawodowych – posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczona, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowana po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

 

 

 

w korpusie podoficerów zawodowych – posiadająca wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowana po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

 

 

 

w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierz rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

 

 

 


Osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontr-wywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać do służby kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, do służby stałej, na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie. 

 

 

 

PROCEDURA POWOŁANIA

 

 

 

SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

 


Ochotnik zgłasza się do konkretnej jednostki wojskowej w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z wychowania fizycznego.

 

 

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI POWOŁANIA PRZEZ ORGAN WŁAŚCIWY DO WYZNACZENIA NA STANOWISKO SŁUŻBOWE

 

 

 

W stosunku do zaakceptowanych kandydatów dowódca jednostki wojskowej występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe. Po otrzymaniu zgody dowódca jednostki wojskowej wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

 

 

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

 

 

 

Po otrzymaniu zaświadczenia kandydat składa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wniosek (wypełniany w WKU) do którego dołącza:

 

- życiorys (w formie biografii – nie CV!),

 

- odpis skrócony aktu urodzenia,

 

- odpis lub kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,

 

- informacja z Krajowego  Rejestru Karanego wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,

 

- kserokopia dowodu osobistego, prawa jazdy,

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym.

 

 

 

BADANIA LEKARSKIE

 


Po złożeniu wniosku WKU kieruje kandydata na badania do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej, jak również służby na określonym stanowisku. Następnie jest kierowany do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej, jak również służby na określonym stanowisku.

 

Od negatywnych orzeczeń przysługuje prawo odwołania w terminie do 14 dni od dnia otrzymania.

 

 

 

 

 

PRZESŁANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW KANDYDATA DO DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

 


Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów WKU przesyła akta personalne do organu właściwego do wydania rozkazu o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 

 

 

POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 

 


Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje rozkazem personalnym dowódcy jednostki. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej, wskazując jednocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza rezerwy celem podpisania kontraktu.

 

 

 

PODPISANIE KONTRAKTU

 


Dowódca jednostki podpisuje z kandydatem kontrakt. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat.

 

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczający dwunastu lat. Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach.

 

Po podpisaniu kontraktu, dowódca jednostki wojskowej informuje WKU o zaistniałym fakcie oraz wskazuje termin i miejsce, do którego wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

 

 

KARTA SKIEROWANIA

 


Wojskowy komendant uzupełnień doręcza kandydatowi, co najmniej 30 dni przed określoną w kontrakcie datą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej kartę skierowania i kieruje go do jednostki wojskowej, jednocześnie powiadamiając pracodawcę zatrudniającego kandydata, o jego powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 

Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby.

 

Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

 

 

 

STAWIENNICTWO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

 


Kandydat rozpoczyna pełnienie zawodowej służby z dniem stawienia się w jednostce wojskowej z kartą powołania.

 

 

 

NEGATYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ

 


W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej, dowódca jednostki wojskowej wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie i przesyła ją zainteresowanemu oraz właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień. Od otrzymanej decyzji kandydatowi przysługuje prawo do odwołania.

 

 

UPRAWNIENIA


 

UPOSAŻENIE

 


Uposażenie żołnierza zawodowego składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia. Otrzymywanie dodatków jest uzależnione od rodzaju stanowiska lub jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową oraz od stażu służby.

 

Uposażenie zasadnicze:
szeregowy  – 2500 zł brutto
starszy szeregowy  – 2550 zł brutto

 

kapral – 2940 zł brutto

 

starszy kapral – 2990 zł brutto

 

plutonowy – 3040 zł brutto

 

sierżant – 3100 zł brutto

 

starszy sierżant – 3170 zł brutto

 

młodszy chorąży – 3260 zł brutto

 

chorąży – 3360 zł brutto

 

starszy chorąży – 3480 zł brutto

 

starszy chorąży sztabowy – 3600 zł brutto

 

podporucznik – 3800 zł brutto

 

porucznik – od 3850 zł brutto

 

kapitan – od 4030 zł brutto zł brutto

 

major – od 4520 zł brutto

 

podpułkownik – od 5100 zł brutto

 

pułkownik – od 6350 zł brutto

 

generał brygady – od 8400 zł brutto

 

generał dywizji – od 9800 zł brutto

 

generał broni – od 11 500 zł brutto

 

generał armii – od 14 900 zł brutto

 


Dodatki:
• dodatek specjalny
• dodatek służbowy
• dodatek motywacyjny
• dodatek za długoletnią służbę:
- po 3 latach służby (3% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 6 latach służby (6% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 9 latach służby (9% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 12 latach służby (12% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 15 latach służby (15% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 20 latach służby (20% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 25 latach służby (25% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 30 latach służby (30% miesięcznego uposażenia zasadniczego)


INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE


• zasiłek na zagospodarowanie (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym)

 

• dodatkowe uposażenie roczne (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym)

 

• nagrody jubileuszowe:

 

- po 20 latach czynnej służby wojskowej (75% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

 

- po 25 latach czynnej służby wojskowej (100% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

 

- po 30 latach czynnej służby wojskowej (150% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

 

- po 35 latach czynnej służby wojskowej (200% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

 

- po 40 latach czynnej służby wojskowej (300% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

 

• gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny (nie mniej niż) (30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego)

 

• nagrody uznaniowe i zapomogi

 

• należności za podróże i przeniesienia służbowe

 

• dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego

 

• należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

 

• odprawa w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej:

 

- po 1 roku służby (100% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

 

- po 5 latach służby (200% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

 

- po 10 latach służby (300% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

 

• należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 

 

 

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZA

 

 

coroczny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni;

 

• dodatkowy urlop wypoczynkowy w zależności od stażu czynnej służby wojskowej do 15 dni roboczych;

 

• urlop aklimatyzacyjny po zakończeniu służby poza granicami państwa w wymiarze jednego dnia roboczego za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby poza granicami państwa;

 

• urlop zdrowotny;

 

• urlop okolicznościowy;

 

• urlop macierzyński;

 

• urlop wychowawczy;

 

• dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów raz w miesiącu do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem, jeżeli żołnierz korzysta z zakwaterowania tymczasowego bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny;

 

• umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie;

 

• w określonych przypadkach wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności;

 

• prawo do zakwaterowania oraz innych świadczeń z tym związanych;

 

• bezpłatne szczepienia ochronne, świadczenia stomatologiczne.